Tìm Hiểu Đôi Điều Về Kế Toán

Kế toán là việc ghi chép có hệ thống và toàn diện các giao dịch tài chính liên quan đến doanh nghiệp và nó cũng đề cập đến quá trình tóm tắt, phân tích và báo cáo các giao dịch này cho cơ quan giám sát và các cơ quan thu thuế. Kế toán là một trong những chức năng chính đối với hầu hết các lĩnh vực kinh doanh; Nó có thể được xử lý bởi một kế toán viê, kế toán tại các công ty nhỏ hoặc bởi các phòng tài chính có tầm cỡ lớn với hàng chục nhân viên tại các công ty lớn.

Phá vỡ rào cản kế toán

 Các báo cáo được tạo ra bởi các luồng kế toán khác nhau, chẳng hạn như kế toán chi phí và kế toán quản lý, vô cùng hữu ích trong việc giúp quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh. Trong khi các chức năng kế toán cơ bản có thể được xử lý bởi một nhân viên kế toán, kế toán cấp cao thường được xử lý bởi các kế toán viên đủ tiêu chuẩn có các chứng chỉ như Kế toán Công chứng tại Hoa Kỳ, Kế toán viên (CGA) hoặc chứng chỉ Kế toán Quản lý (CMA) tại Canada.

Tạo báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp hoạt động, tình hình tài chính và lưu lượng tiền mặt trong một thời kỳ nhất định là những báo cáo súc tích dựa trên hàng ngàn giao dịch tài chính. Do đó, tất cả các chỉ tiêu kế toán là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và kiểm tra nghiêm ngặt kết hợp với một số năm kinh nghiệm tối thiểu trong việc thực hành kế toán.

Mẫu báo cáo tài chính tải miễn phí

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi

 Trong hầu hết các trường hợp, kế toán viên sử dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) khi lập báo cáo tài chính. GAAP là một bộ tiêu chuẩn liên quan đến việc cân bằng bảng dữ liệu , tính toán các cổ phiếu còn tồn đọng và các vấn đề kế toán khác, và các tiêu chuẩn của nó dựa trên kế toán kép, một phương pháp tính từng chi phí hoặc thu nhập hàng năm thành hai vị trí trong bảng cân đối của công ty.

Ví dụ về kế toán kép

Để minh họa kế toán kép, hãy tưởng tượng rằng một doanh nghiệp xuất hoá đơn cho một trong những khách hàng của họ. Một kế toán sử dụng phương pháp nhập hai lần một khoản tín dụng theo cột khoản phải thu và ghi nợ theo cột doanh thu của bảng cân đối kế toán. Khi khách hàng thanh toán hoá đơn, nhân viên kế toán ghi nợ các khoản phải thu và các khoản tín dụng. Kế toán kép cũng được gọi là cân bằng sổ sách, vì tất cả các mục kế toán được cân bằng với nhau. Nếu các mục không cân bằng, kế toán biết rằng phải có một sự nhầm lẫn nào đó trong sổ cái.

Khái niệm chi tiết về kế toán Kép

Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị

Kế toán tài chính là quy trình sử dụng kế toán để lập báo cáo kế toán hàng năm của một công ty. Kế toán quản trị sử dụng nhiều quy trình tương tự nhưng sử dụng thông tin theo những cách khác nhau. Cụ thể, trong kế toán quản trị, một kế toán tạo ra báo cáo hàng tháng hoặc hàng quý mà một nhóm quản lý của doanh nghiệp có thể sử dụng để đưa ra quyết định về hoạt động kinh doanh.

Kế toán Tài chính và Kế toán Chi phí

Cũng giống như kế toán quản trị giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định về quản lý, kế toán chi phí giúp các doanh nghiệp quyết định về chi phí. Về cơ bản, kế toán chi phí xem xét tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất một sản phẩm. Các nhà phân tích, quản lý, chủ doanh nghiệp và kế toán sử dụng thông tin này để xác định sản phẩm của họ sẽ phát sinh chi phí gì. Trong kế toán chi phí, tiền được coi là một yếu tố kinh tế trong sản xuất, trong khi trong kế toán tài chính, tiền được coi là thước đo hiệu quả kinh tế của một công ty.

Continue Reading