Một Kế Toán Viên Đóng Vai Trò Gì Trong Hoạt Động Kinh Doanh?

Kế toán viên thực hiện các chức năng tài chính liên quan đến việc thu thập, tính chính xác, ghi chép, phân tích và trình bày về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tổ chức hoặc công ty. Kế toán viên thường có nhiều vai trò quản trị trong hoạt động của một công ty. Trong một doanh nghiệp nhỏ, vai trò của kế toán có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu tài chính, khai hải quan và tạo báo cáo. Các công ty có tầm cỡ từ trung bình đến lớn có thể sử dụng một kế toán làm cố vấn và thông dịch viên tài chính, người mà có thể trình bày dữ liệu tài chính của công ty cho những người trong và ngoài doanh nghiệp. Nói chung, kế toán cũng có thể đối phó với các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp, khách hàng và các tổ chức tài chính.

Quản lý dữ liệu tài chính

Cơ cấu kế toán của một công ty là thành phần thiết yếu cho hoạt động kinh doanh. Một trong những vai trò chính của kế toán viên thường bao gồm việc thu thập và duy trì dữ liệu tài chính vì nó liên quan đến công ty. Kế toán viên đảm bảo rằng hồ sơ tài chính được duy trì phù hợp với các quy trình, chính sách hợp pháp và được chấp nhận ở cấp độ doanh nghiệp. Thông tin tài chính cho bất kỳ tổ chức nào nên được giữ trong một hệ thống nguyên sơ vì nó là thành phần chính được sử dụng trong điều hành và quản lý bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Quản lý dữ liệu tài chính của một tổ chức cũng có thể bao gồm các nhiệm vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như xây dựng, triển khai và duy trì cơ sở dữ liệu tài chính cũng như thiết lập và giám sát các quy trình kiểm soát.

Phân tích và tư vấn

Là các nhà phân tích, kế toán viên có thể thực hiện các loại phân tích nhất định sử dụng dữ liệu tài chính được sử dụng để hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Từ việc quyết định loại vật tư nào để đặt hàng, thanh toán hóa đơn đến tính lương, kế toán viên sẽ xử lý nhiều chi tiết tài chính phức tạp trên cơ sở hàng ngày. Tư vấn về hoạt động kinh doanh có thể bao gồm các vấn đề, chẳng hạn như doanh thu và xu hướng chi tiêu, cam kết tài chính và kỳ vọng doanh thu trong tương lai. Kế toán viên cũng phân tích dữ liệu tài chính để giải quyết một số khác biệt và bất thường có thể phát sinh. Các khuyến cáo cũng có thể liên quan đến việc phát triển nguồn lực và quy trình hiệu quả, đồng thời cung cấp các đề nghị chiến lược cho các tình huống hoặc vấn đề tài chính cụ thể.

Chuẩn bị báo cáo tài chính

Kế toán thường chuẩn bị các báo cáo tài chính có thể bao gồm các tài khoản hàng tháng và hàng năm dựa trên thông tin tài chính được biên soạn và phân tích. Việc chuẩn bị các báo cáo quản lý tài chính có thể bao gồm các tài liệu kết thúc hàng quý và cuối năm một cách chính xác. Báo cáo được biên soạn có thể được sử dụng  trong việc hỗ trợ liên tục và quản lý các hoạt động tính toán ngân sách. Các báo cáo tài chính có thể được sử dụng bởi giám đốc hoặc nhân viên tài chính để phát triển, triển khai, vận hành phần mềm và hệ thống tài chính của công ty như Hyperion, Excel và quản lý tài chính CODA.

Tìm việc làm TPHCM các vị trí kế toán : Careerlink.vn

Tuân thủ

Kế toán viên cũng có thể chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các báo cáo tài chính được đáp ứng đúng thời hạn trong nội bộ và bên ngoài. Ví dụ: báo cáo hàng quý, nửa năm và hàng năm đều có thời hạn cụ thể, cũng như một số tác động về thuế. Theo dõi và hỗ trợ các vấn đề thuế và sắp xếp hồ sơ cũng có thể là một trách nhiệm của kế toán viên. Kế toán viên cũng thường phối hợp quá trình kiểm toán bằng cách hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu tài chính.

Hợp tác kinh doanh bên ngoài

Thông thường, kế toán phải làm việc với các chuyên gia tài chính từ bốn lĩnh vực chính của ngành: công chứng, quản lý, kiểm toán nội bộ và kế toán nhà nước. Các kế toán viên có thể cung cấp dữ liệu cho kế toán công chứng, người hoạt động như một tư vấn, kiểm toán viên và chuyên gia dịch vụ thuế. Các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức và chính phủ sử dụng các kế toán quản lý để ghi chép và phân tích thông tin tài chính của các doanh nghiệp mà họ đang làm việc. Họ thường đưa ra lời khuyên cho giám đốc điều hành, chủ nợ, cổ đông, cơ quan quản lý và nhân viên thuế. Kế toán viên cũng có thể làm việc với các quan chức chính phủ đang kiểm tra và duy trì hồ sơ tài chính của doanh nghiệp tư nhân mà kế toán viên đang làm việc, liên quan đến thuế và các quy định của chính phủ.

Bạn viết có thể bạn quan tâm