Những yêu cầu nghiệp vụ cho một kế toán

Kế toán kiểm toán, chuẩn bị và phân tích hồ sơ tài chính của các doanh nghiệp và cá nhân. Họ có thể làm việc trong các công ty kế toán hoặc các cơ sở kinh doanh, trong một bộ phận kế toán hoặc như là một Kế toán Công Chứng được công nhận, đòi hỏi giấy phép ở 50 bang. Theo Cục Thống kê Lao động, các kế toán viên phải là Kiểm toán viên Công chứng để nộp báo cáo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Kế toán viên thành công đã hoàn thành các yêu cầu về nghiệp vụ bao gồm ít nhất bằng cử nhân.

Bằng cử nhân kế toán

Hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu tối thiểu bằng cử nhân về kế toán để làm việc với tư cách là  một kế toán hay vị trí kiểm toán viên. Trong khi bằng cử nhân là yêu cầu tối thiểu, một số công ty lại thích các kế toán viên có bằng tốt nghiệp. Yêu cầu của nhà nước đối với bằng kế toán công chứng hoặc chứng chỉ bao gồm tối thiểu là bằng cử nhân.

Số tín chỉ tối thiểu

Các kế toán công  chứng phải đáp ứng các yêu cầu về giáo dục của nhà nước  để đủ điều kiện cho kỳ thi CPA thống nhất. Trong khi các yêu cầu bao gồm giáo dục bằng cử nhân, hầu hết các tiểu bang bao gồm tối thiểu 150 giờ học trong các môn học đại học để đủ điều kiện cấp bằng. Một số sinh viên có thể hoàn thành các môn học bổ sung ngoài mức cử nhân để đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang, các trường cao đẳng và đại học có thể cung cấp chương trình kết hợp cử nhân và thạc sĩ để đáp ứng yaau cầu bằng cấp của ngoại bang.

Những yêu cầu của khóa học kế toán

Yêu cầu của tiểu bang dành cho kế toán công chứng có thể bao gồm một chương trình giáo dục bao gồm các khóa học cụ thể. Ví dụ, tiểu bang New Hampshire yêu cầu người xin cấp giấy phép hoàn thành ít nhất 12 giờ học trong các khóa học kế toán. Bang California yêu cầu người nộp đơn phải hoàn thành tối thiểu 24 giờ học trong các môn học như báo cáo tài chính, kiểm toán, thuế, thống kê tài chính và báo cáo ở nước ngoài. New York đòi hỏi ít nhất 33 giờ học trong các khóa học kế toán, bao gồm tối thiểu một khóa học về thuế, kế toán và báo cáo tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán.

Những yêu cầu về khóa học kinh doanh

Ngoài các khóa học kế toán, các tiểu bang có thể yêu cầu người xin cấp bằng  hoàn chỉnh các khóa học kinh doanh. New Hampshire đòi hỏi ít nhất 12 giờ trong các khóa học kinh doanh phi kế toán. California yêu cầu ít nhất 24 đơn vị học trình trong các khóa học kinh doanh với  các môn như kinh tế, tài chính, tiếp thị, quản trị kinh doanh, luật kinh doanh, số liệu thống kê và quản lý kinh doanh. Bang New York yêu cầu ít nhất 36 giờ trong các khóa học kinh doanh chung để đủ điều kiện cấp bằng kế toán công chứng.

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc có thể cung cấp thêm việc  đào tạo và giáo dục cho kế toán. Hội đồng kế toán nhà nước có thể yêu cầu người xin cấp bằng hoàn thành một số năm nhất định dưới sự giám sát và chỉ đạo của một kế toán công chứng đã được cấp bằng. Một số tiểu bang yêu cầut sự kết hợp của giáo dục và kinh nghiệm làm việc cho một tấm bằng. Ví dụ, ở New Hampshire, các ứng cử viên có bằng cử nhân phải hoàn thành hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian để đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang, nhưng những người có bằng thạc sỹ có thể hội đủ điều kiện với một năm kinh nghiệm làm việc. New York đòi hỏi một năm kinh nghiệm cho các ứng viên. Kinh nghiệm làm việc là phải  thực hành các dịch vụ kế toán.

Giáo dục thường xuyên

Kế toán viên hoàn thành các yêu cầu cấp bằng  ban đầu  với tư cách một kế toán công chứng  phải hoàn thành việc  giáo dục thường xuyên  để duy trì nó. Ví dụ, Florida yêu cầu các kế toán công chứng  phải hoàn thành tối thiểu 48 giờ trong hai năm giáo dục thường xuyên về kế toán và kiểm toán để duy trì bằng. Florida đòi hỏi phải có ít nhất 5 phần trăm số giờ học giáo dục thường xuyên  về  đạo đức kế toán.

Bạn viết có thể bạn quan tâm